Actele necesare pentru înscriere

Pentru concursul de admitere în învăţământul superior, candidaţii vor depune un dosar care trebuie să cuprindă următoarele acte:
1. Cerere de înscriere, se completează la înscriere sau online şi pe baza ei se va edita fişa de înscriere, în două exemplare, care devine parte din dosar;
2. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată, iar pentru absolvenţii de liceu din promoţia anului curent, cărora nu le-a fost eliberată diploma, adeverinţa în original sau copie legalizată, care va conţine media de la bacalaureat. Dacă un candidat se înscrie în cadrul Universităţii Tehnice din Cluj­Napoca la două comisii diferite, la prima comisie depune diploma de bacalaureat în original sau copie legalizată, iar la a doua comisie o copie simplă a diplomei, semnată şi ştampilată de prima comisie.
3. Foaie matricolă sau adeverinţă echivalentă cu aceasta în original sau copie legalizată, din care să rezulte media la matematică şi/sau fizică din fiecare an de liceu. Dacă un candidat se înscrie în cadrul Universităţii Tehnice din Cluj­Napoca la două comisii diferite, la prima comisie depune foaia matricolă în original sau copie legalizată, iar la a doua comisie o copie simplă a acesteia, semnată şi ştampilată de prima comisie.
4. Pentru studenţii care urmează o a doua specializare, adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ superior din care să rezulte calitatea de student şi forma de finanţare (buget sau taxă);
5. Pentru absolvenţii unei facultăţi care urmează o a doua specializare, diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată;
6. Certificatul de naştere, în copie legalizată. Dacă un candidat se înscrie în cadrul Universităţii Tehnice din Cluj­Napoca la două comisii diferite, la prima comisie depune o copie legalizată a certificatului de naştere, iar la a doua comisie o copie simplă a acestuia, semnată şi ştampilată de prima comisie, şi o adeverinţa eliberată de prima comisie care certifică prezenţa copiei legalizate în dosarul depus la prima comisie.
7. Adeverinţă medicală, în original, eliberată de cabinetele medicale şcolare, de medicul de familie sau de dispensarul teritorial sau de întreprindere ­ după caz ­ de care aparţin. Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţă medicală vizată de comisiile medicale judeţene de orientare şcolară şi profesională, în care se va menţiona ­ în mod expres ­ gradul deficienţelor, localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională. Nedeclararea acestor afecţiuni poate atrage după sine consecinţele instituţionale în vigoare. Dacă un candidat se înscrie în cadrul Universităţii Tehnice din Cluj­Napoca la două sau mai multe comisii, la prima comisie depune adeverinţă medicală în original, iar la cealaltă/celelalte comisii o copie simplă a acesteia, semnată şi ştampilată de prima comisie şi o adeverinţă eliberată de prima comisie care atestă că originalul se găsește la acea comisie. în fiecare dosar. ;
8. Trei fotografii 3 cm/4 cm;
9. Copie după carte sau buletin de identitate (nu trebuie legalizată);
10. Taxa de înscriere (vezi Anexa 2)se va achita la înscriere, sau, după caz, se vor prezenta acte doveditoare privind scutirea de taxă, de către candidaţii aflaţi în una din categoriile care beneficiază de scutirea parţială sau totală a achitării taxei de înscriere la admitere (vezi cap 2.2). Actele doveditoare sunt după caz: copie/copii legalizată/legalizate după certificatul/certificatele de deces al/ale părintelui/părinţilor ­ în cazul celor orfani; adeverinţă de la Casa de Copii ­ în cazul celor aflaţi în această situaţie;; adeverinţă din care să rezulte că un părinte sau susţinător legal este angajat în sectorul învăţământ bugetar.
11. Dosar plic. Pe dosarul plic se va scrie citeţ numele, iniţiala tatălui şi prenumele complet al candidatului, toate cu majuscule.

Universitatea Tehnica Cluj-Napoca
Str. Constantin Daicoviciu nr 15, 400020 Cluj-Napoca, Romania
Comisia de Admitere
Tel: +4 0264 40 13 28, Tel/Fax: +4 0264 59 59 36
Email: admitere@utcluj.ro