Condiţii de înscriere (extras din regulamentul de admitere la UTCN, pag. 8, cap. 2.2)

1. La concursul de admitere în învăţământul superior organizat în cadrul Universităţii Tehnice din Cluj­Napoca, pot participa, absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau cu o diplomă echivalentă cu aceasta.

2. Concursul este deschis oricărui cetăţean al statelor membre ale Uniunii Europene, al statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi al Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii ca şi cele prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

3. În conformitate cu art. 151, alineatul 2, din Legea Educaţiei nr. 1/2011, fiecare facultate a stabilit criterii proprii pentru admiterea celor care au participat la olimpiade sau concursuri şcolare recunoscute de  Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Aceste criterii sunt prezentate în Anexa 3.

4. Înmatricularea fără susţinerea admiterii se face numai pe baza actelor doveditoare depuse de candidaţi, din care să rezulte că fac parte din una din categoriile prezentate în Anexa 3.

5. În conformitate cu articolul 142, alineatul 6 din Legea Educaţiei nr. 1/2011, o persoană poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de licenţă.

6. Absolvenţii învăţământului de scurtă durată pot urma o a doua specializare numai prin concurs de admitere. Candidaţii admişi vor susţine examenele de diferenţă stabilite de consiliile facultăţilor şi vor fi înscrişi în anul de studiu corespunzător examenelor recunoscute şi celor promovate.

7. Absolvenţii cu diplomă de licenţă care au beneficiat de finanţare de la buget pot urma o a doua specializare numai la taxă.

8. Absolvenţii fără diplomă de licenţă care au beneficiat de finanţare de la buget, pot urma o a doua specializare numai prin concurs de admitere, şi pot concura numai pe locuri la taxă.

9. Absolvenţii cu diplomă de licenţă care au beneficiat de finanţare de la buget pot urma o a doua specializare (numai pe locurile cu taxă) fără concurs de admitere dacă sunt absolvenţi ai unei facultăţi cu profil matematică, fizică, chimie sau economic, precum şi orice altă specializare inginerească, şi dacă au media generală de licenţă/absolvire cel puţin 7,00. Această dispoziţie nu este aplicabilă la Facultatea de Arhitectură şi Urbanism. Diplomele eliberate de instituţiile de învăţământ universitar de lungă durată până în anul 1993, inclusiv, sunt echivalente cu diploma de licenţă. Numărul de locuri pus la dispoziţia acestor absolvenţi se stabileşte de către Senatul Universităţii Tehnice Cluj-Napoca, astfel încât să nu determine constituirea altor formaţii de studiu pe lângă cele stabilite pe baza cifrei de şcolarizare aprobate.

10. În vederea înscrierii la concursul de admitere la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, candidaţii vor achita anticipat o taxă pentru organizarea şi desfăşurarea concursului, inclusiv pentru contestaţiile depuse în termen legal. Cuantumul acestei taxe se stabileşte anual de către Senatul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca (vezi Anexa 2 din Regulamentul Admiterii 2012).

11. Taxele se achită direct la comisiile de înscriere, care vor elibera candidaţilor chitanţe nominale doveditoare. Taxa se percepe indiferent de rezultatul concursului, nici candidaţii admişi, nici cei respinşi, neavând dreptul să solicite restituirea ei.

12. Sunt scutite de taxa de inscriere (120 lei) urmatoarele categorii de candidati:

  • candidatii orfani de ambii parinti;
  • candidatii proveniti de la casele de copii sau din plasament familial;
  • copiii personalului didactic in activitate.

Sunt scutite de taxa de admitere (50 lei) urmatoarele categorii de candidati:

  • candidatii orfani de un parinte;
  • copiii personalului didactic (pensionar sau decedat) si personalului didactic auxiliar in activitate (pensionar sau decedat) din institutiile de invatamant de stat, precum si copiii celorlalte categorii de salariati din Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca;

Atenţie! Înainte de prezentarea dosarului pentru înscrierea la admitere, cetăţenii Uniunii Europene alţii decât cei din România, cei ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene au obligaţia de a-şi echivala actele de studii la Centrul Naţional de Recunoastere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului. Pentru mai multe informaţii privind procedura de echivalare, sunt disponibile datele de contact de pe site-ul CNRED: http://www.cnred.edu.ro/#Echipa
Universitatea Tehnica Cluj-Napoca
Str. Constantin Daicoviciu nr 15, 400020 Cluj-Napoca, Romania
Comisia de Admitere
Tel: +4 0264 40 13 28, Tel/Fax: +4 0264 59 59 36
Email: admitere@utcluj.ro