In Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca activităţile efective de cercetare sunt desfăşurate de cadre didactice, cercetători, doctoranzi şi studenţi in laboratoarele catedrelor şi facultăţilor universităţii.

Departamentul care administrează curent activităţile de cercetare in Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca este denumit Centrul de Cercetare Ştiinţifică, Transfer Tehnologic şi Implementare Invenţii – prescurtat CCSTTII. Acest departament este in subordinea directă a conducerii universităţii şi nu are personalitate juridică proprie.

CCSTTII are relaţii directe cu catedrele, decanatele şi compartimentele funcţionale din universitate, iar, in exterioriorul universităţii, cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării – MEdC, Academia Romaniei, Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Invăţămantul Superior – CNCSIS, Consiliul Naţional al Finanţării Invăţămantului Superior – CNFIS, Unitatea Executivă pentru Finanţarea Invăţămantului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare – UEFISCSU şi alte organisme şi organizaţii naţionale şi internaţionale de profil.

CCSTTII anunţă şi acordă consultanţă in universitate pentru competiţiile naţionale de granturi şi programele naţionale de cercetare, realizează analize şi rapoarte privind activităţile de cerceatre şi propune strategii de dezvoltare in domeniu, asigură impreună cu Compartimentul Financiar-Contabil administrarea financiară curentă a contractelor de cercetare, dezvoltare, proiectare, consultanţă şi expertiză.

Incepand cu anul 2001, CCSTTII face evaluare internă a activităţii de cercetare pe baza unor criterii şi punctaje acceptate pe plan internaţional.

Pentru transferul tehnologic CCSTTII a intreprins următoarele acţiuni:

  • implicarea universităţii in coordonarea unor proiecte privind fundamentarea strategiei de dezvoltare la nivel regional şi la nivelul unor judeţe din regiune, unde au fost promovate măsuri care să conducă in viitor la oportunităţi de accesare a unor fonduri europene de către universitate (a se vedea strategia de dezvoltare a regiunii de N-V a Romaniei, strategia de dezvoltare a judeţului Bistriţa-Năsăud etc.);
  • instruirea de personal in probleme de transfer de tehnologie prin intermediul unui proiect de 2 ani de zile coordonat de către Consiliul Britanic – la finele proiectului, experţii străini au considerat UTC-N ca fiind pe primul loc in Romania sub aspectul instituţionalizării activităţii de cercetare şi transfer de tehnologie;
  • implicarea UTC-N ca si membru fondator şi reprezentant in Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de Transfer de Cunoştinţe din Romania cu sediul la Bucureşti;
  • constituirea unei reţele regionale virtuale pentru perfecţionare şi transfer tehnologic cu parteneri in 4 judeţe ale regiunii de N-V a Romaniei. Reţeaua se numeşte CERT şi va fi complet funcţională pană in luna iulie 2004, va dispune de un portal pentru facilitarea comunicării universităţii cu mediul economic pe probleme de instruire, consultanţă, expertiză, cercetare aplicativă, etc. Pentru dezvoltarea reţelei au fost accesate fonduri europene printr-un program Phare. Reţeaua dispune şi de facilităţi pentru realizarea de materiale de promovare multi-media;
  • infiinţarea pană la finele lunii mai 2004 a Asociaţiei Romane pentru Transferul de Cunoştinţe (cu peste 20 de membri –universităţii şi agenţii guvernamentale), in care UTC-N va face parte din Consiliul de Administraţie;
  • integrarea UTC-N in cadrul parcului industrial Zalău, precum şi iniţiarea altor acţiuni in acest sens (a se vedea iniţiativa infiinţării unui parc industrial la Campia Turzii, a unui parc tehnologic la Bistriţa);
  • derularea unui proiect pentru fundamentarea pe baze ştiinţifice a unei strategii de dezvoltare eficace a funcţiei de transfer de tehnologie a universităţii pe următorii 4 ani (este publicată pe site-ul UTC-N şi este deja demarată). Aceasta include un număr de 18 acţiuni majore şi urmăreşte creşterea capabilităţii de comunicare şi informare universitate-mediu economic, creşterea capabilităţii UTC-N de accesare a unor fonduri de finanţare pe probleme de transfer de tehnologie, facilitarea contactelor directe cercetători-mediu economic etc.

In concluzie, CCSTTII acordă suport pentru dezvoltarea constantă a activităţilor de cercetare din universitate, in condiţiile concrete de alocare eficientă a resurselor umane şi materiale existente.
Universitatea Tehnica Cluj - Napoca
Str. Constantin Daicoviciu nr 15, 400020 Cluj - Napoca, Romania
tel. +4 0264 401 200, 401248, tel./fax +4 0264 592 055

CCSTTII | Centre si laboratoare | Publicatii | Contact