Cluj-Napoca,
23 aprilie 2010
 
Comunicat de presã
Politehnica clujeanã în fruntea mecatronicii din România

   Echipa reprezentativã de studenþi din cadrul Universitãþii Tehnice din Cluj-Napoca a obþinut premiile 1 la Olimpida Naþionalã de Mectaronicã ºi la Sesiunea ºtiinþificã studenþeascã naþionalã în domeniul mecatronicii, desfãºurate în sãptãmâna 12-16 aprilie 2010, în cadrul manifestãrilor organizate de Universitatea "Transilvania" din Braºov sub genericul "Zilele Educaþiei Mecatronice". Evenimentul a mai curpins ºi o competiþie de produse ºi sisteme mectaronice, alãturi de o masã rotundã susþinutã de specialiºti în acest domeniu.  La aceste manifestãri au participat echipe de studenþi, profesori ºi cercetãtori din principalele universitãþi cu profil
tehnologic din þarã, precum Brasov, Bucureºti,Cluj-Napoca, Craiova, Galaþi,Timiºoara ºi Iaºi.

   Pe data de 16 aprilie, în cadrul ºedinþei festive a Senatului Universitãþii "Transilvania" din Braºov, i-a fost conferit titlul de doctor honoris causa profesorului dr. ing. Vistrian Mãtieº (foto), ºeful Catedrei de Mecanisme, Mecanicã Finã ºi Mectaronicã din cadrul Facultãþii de Mecanicã a Universitãþii Tehnice din Cluj-Napoca, pentru aportul acestuia adus în domeniul mecatronicii, în România.


Galerie foto:
 
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Str. Memorandumului nr. 28, Cod postal 400114, Cluj-Napoca, Romania
tel. +4 0264 401 200, 401248, tel./fax +4 0264 592 055