Cluj-Napoca,
23 aprilie 2010

Comunicat de presã
O deosebitã tezã de doctorat din domeniul mecatronicii susþinutã la Universitatea Tehnicã din Cluj-Napoca

   Cunoscutul academician Basarab Nicolescu, preºedinte fondator al Centrului Internaþional de Cercetãri ºi Studii Transdisciplinare din Paris, Franþa ºi doctor honoris causa al Universitãþii Tehnice din Cluj-Napoca a fost prezent, vineri, 23 aprilie, în calitate de referent, din partea Universitãþii Babeº-Bolyai din Cluj-Napoca, la susþinerea publicã a tezei de doctorat din domeniul ingineriei mecanice a inginerului Sergiu Berian, având titlul "Cercetãri privind potenþialul trandisciplinar al mecatronicii", eveniment desfãºurat în Aula "Alexandru Domºa" a Universitãþii Tehnice clujene.

   Conducãtorul ºtiinþific al tezei de doctorat a fost prof. dr. ing. Vistrian Mãtieº, ºeful Catedrei de Mecanisme, Mecanicã Finã ºi Mecatronicã din cadrul Facultãþii de Mecanicã a Universitãþii Tehnice clujene. Preºedinte al acestei comisii de doctorat a fost prof. dr. ing. Nicolae Burnete, decanul Facultãþii de Mecanicã din cadrul Universitãþii Tehnice din Cluj-Napoca. Alãturi de acad. Basarb Nicloescu, referenþi în cadrul comisiei de doctorat au fost rectorii, prof. dr. ing. Ion Viºa, de la Universitatea "Transilvania" din Braºov ºi prof. dr. ing. Radu Munteanu, de la Universitatea Tehnicã din Cluj-Napoca.

   În aprecierile fãcute referitor la teza susþinutã de inginerul doctorand Sergiu Berian, absolvent al Universitãþii Tehnice din Cluj-Napoca, renumitul profesor în fizicã, specialist de renume mondial în trandisciplinaritate, acad. Basarab Nicolescu, a þinut sã precizeze cã lucrarea respectivã de doctorat este una dintre cele mai strãlucite la nivel mondial, în domeniul transdisciplinaritãþii, iar conþinutul acesteia meritã sã fie publicat într-o carte, pentru a fi fãcut cunoscut publicului mai larg ºi interesat de acest domeniu.


Galerie foto:
 
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Str. Memorandumului nr. 28, Cod postal 400114, Cluj-Napoca, Romania
tel. +4 0264 401 200, 401248, tel./fax +4 0264 592 055