Universitate / Prezentare / Mesajul rectorului

De-a lungul timpului, prin realizările inginerilor săi, Clujul a devenit din ce în ce mai important pentru ştiinţă şi cultură, pentru libertate spirituală şi spirit de iniţiativă, iar marile decizii rămase în memoria generaţiior ne spun că peisajul contemporan este o creaţie a geniului tehnic perfecţionată de gust, care are aparenţa naturii, ca spiritul lucrurilor în spiritul omului.

Adică, să vezi, să simţi, să gândeşti să inovezi şi să construieşti pentru o lume mai bună.

Învătământul tehnic din Cluj a început cu acest gând la 1777, odată cu reglementările imperiale "Ratio Educationis" care introduceau studiul arhitecturii, hidrotehnicii şi geodeziei pe lângă cel al mecanicii în şcoala clujeană.

Aşa se face că istoria învăţământului tehnic clujean este un amestec de semne, dar şi o oglindă în care fiecare-şi priveşte propria-i faţă, pentru a se cunoaşte mai bine.

La ora actuală responsabilitatea Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca a căpătat o altă dimensiune legată de evaluare, competenţe şi performanţă, de calitate şi vizibilitate.

Acum, suntem o ţară aparţinând UE şi trebuie să ne grăbim să facem faţă la rapidele schimbări ale societăţii.

Filosofia strategică a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca postulează faptul că ştiinţa acestui început de mileniu va accentua interdisciplinarul, dar şi evoluţia personalizată a ştiinţelor inovative. Acestea vor progresa extrem de rapid; fiindcă au curajul să-şi recunoască propriile erori, manifestând o admiraţie reţinută faţă de succes şi recunosc ceea ce datorează trecutului. Gândind aşa, avem nevoie de o strategie anticipativă, fiindcă ştiinţa este o întreprindere a spiritului ce luminează icoana confuză a lumii printr-un mare efort colectiv de adaptare...

Niciodată în istoria umanităţii cunoaşterea nu a jucat un rol aşa de decisiv, cu o aşa intensitate, în economie şi dezvoltarea societăţii ca în zilele noastre. Specific începutului de secol XXI este trecerea societăţii informaţionale spre o societate a cunoaşterii. Dezvoltarea fără precedent a ştiinţei şi tehnologiei, în parte datorate şi tehnologiilor digitale de transmitere şi prelucrare a datelor, a impus o regândire şi a structurilor instituţiei noastre.

Deschiderea actuală a universităţii noastre este orientată spre „stăpânirea cunoaşterii” ceea ce implică modificarea paradigmei învăţământului superior.

Acest nou concept pe care-l promovăm se realizează datorită faptului că prin universitate:

  • cercetarea actuală produce cunoaştere;
  • cunoaşterea se transmite prin educaţie şi instruire;
  • cunoaşterea diseminează planetar prin noile tehnologii ale comunicaţiei şi informaţiei;
  • şi, în fine, cunoaşterea este aplicată în inovarea tehnologică

Apoi, mai trebuie să realizăm că "societatea cunoaşterii" sau a informaţiei (knowledge society) reprezintă o formă postindustrială de organizare socială bazată pe gestiunea conţinutului. Dar, în activitatea noastră se relevă şi faptul, că pe lângă activele vizibile, capitalul imaterial (competenţe, comunicare, creativitate, etc.) are rolul cel mai important fiind legat de un "savoir" elevat – la care nu se poate accede prin încercare şi eroare.

La ora actuală există o competiţie mondială între universităţi care luptă pentru prestigiu, resurse şi studenţi, iar acest mediu concurenţial se regăseşte şi Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

În acest sens, învăţământul tehnic clujean asigură dezvoltarea de servicii cognitive în aria europeană a educaţiei, printr-un proces care a devenit transnaţional.

Suntem preocupaţi de internaţionalizarea învăţământului, de flexibilizarea carierei universitare prin articularea sistemului educaţional cu celelalte sisteme, dar viitorul trebuie proiectat prin prisma resurselor...

Azi avem sute de cooperări cu universităţile europene şi de pe alte continente, prin programe comunitare sau bilaterale, dar şi de parteneriat ştiinţific pentru dezvoltare cu firme de prestigiu din întreaga lume, iar acest efort al nostru, argumentează prin specificitatea lui că suntem pe drumul care trebuie. Acest lucru se relevă prin calificativul „grad de încredere ridicat” acordat Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca în urma evaluării de către ARACIS (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior), dar şi prin faptul că în 2008 am fost evaluaţi la nivel internaţional de către EUA (European University Association).

Viitorul imediat va conduce de la formarea iniţială la învăţarea permanentă,   iar Universitatea noastră pregăteşte pentru a INVĂŢA într-o măsură mai mare decât ÎNVAŢĂ. Adică te învaţă pentru a învăţa.

Dar acum, problema devine mai complexă, fiindcă şcoala tre­buie să răspundă provocărilor impuse de globalizare, fiindcă viitorii absolvenţi se vor confrunta cu efectele ei...

În promovarea globalizării concepute ca o reuniune armoniza­tă a diversităţilor locale, educaţia este considerată a fi în acelaşi timp factor şi efect. Cum este de prevăzut, educaţia şi în particu­lar învăţământul sunt chemate nu numai să reacţioneze faţă de tendinţele de globalizare, ci dimpotrivă să joace un rol hotărâtor în dezvoltarea unor societăţi viitoare dezirabile, inducând trans­formări calitative de natură să conserve identitatea diversă a comunităţilor, dar şi toleranţa bazată pe comunicare, cunoaştere şi înţelegere a intereselor fiecărui participant la acest proces.

În universitatea noastră cuvântul cheie este cu siguranţă cuvântul "perspec­tivă", care invocă implicit viitorul. Dar, dacă înţelegem exigenţele realităţii, ne putem gândi la ce spunea Paul Valery: "astăzi nici viitorul nu mai este ce-a fost odată". Nu trebuie să glosăm pe această temă, dar putem să înţelegem că viitorul trebuie pregătit în fiecare an altfel.

Universitatea are o legătură specială cu tineretul şi, oricât de larg ar fi accesul la amfi­teatre, întotdeauna cu elitele ţării. Toţi oamenii de valoare trec astăzi prin universitate, ca studenţi, iar unii şi ca profesori.

Universitatea se află undeva pe traseul generării noilor surse de bogăţie şi putere, dar locul ei nu mai este precis stabilit. Ea intervine multiplu şi difuz. Poate fi un instrument de dezvoltare, un mijloc de legitimare, poate genera profit ca orice activitate cu comerţ de servicii, poate fi legată de formarea elitelor sau de aceea a masei resurselor umane.

Universitatea are un raport privi­legiat cu adevărul, binele, cunoaş­terea şi pe plan practic cu progresul intelectual şi moral al societăţii. În acest sens, ea ocupă o poziţie metasistemică, deoarece toate celelalte instituţii sunt evaluate după criterii produse pe baza gândirii dezvoltate în universităţi. În universitate se produc cunoştinţe noi şi tot aici, prin critică analitică, teoriile ştiinţifice sunt evalu­ate şi schimbate. Etica societăţii se modifică în timp, iar sub influenţa ideilor enunţate în amfiteatre, legile devin mai puţin represive, mai stimulative, mai formative. Pe această dimensi­une, valorile centrale ale universităţii devin libertatea, dreptul, demnitatea, dar şi profesionalismul, înnoirea, creativitatea, reinterpretarea...

Şcoala este o mare intreprindere a spiritului care până la urmă ne lasă să înţelegem că deşi cu toţii trăim sub acelaşi cer, nu avem cu toţii acelaşi orizont. Şcoala trebuie să genereze competenţe prin prelucrarea informaţiei de instrucţie şi formare, care să permită articularea abilităţilor dobândite cu comandamentele momentului.

Strategia universităţii se bazează pe conceptul de schimbare cu ajutorul dezvoltării durabile, centrată pe creativitatea intelectuală, o trăsătură ce joacă un rol esenţial în trecerea spre un nou model de societate. Inginerii sunt conştienţi de faptul că viitoarele produse vor implica o analiză intelectuală şi o componentă creativă, care să respecte cerinţele unei societăţi bazată pe informaţie şi intensiv culturală. Strategia construirii şi îmbunătăţirii resurselor umane constituie un reper de modernizare, care are ca obiectiv educaţia în sine şi implicarea tuturor factorilor esenţiali în procesul de educaţie.

Integrarea în cercetarea şi educaţia europeană, omologarea specializărilor şi curriculelor la nivel european sunt obiective primare ale unui sistem educaţional care trebuie să îşi aducă contribuţia la dezvoltarea unei societăţi bazate pe cunoaştere. Toate acestea implică o strategie de transformare a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca într-o universitate dinamică, cu un management eficient, care să-i asigure compatibilitatea cu cele mai prestigioase universităţi europene.

În toată lumea, învăţământul superior contemporan este supus azi la trei forţe importante care îl obligă să se schimbe: globalizarea, comunicarea şi tehnologia informaţiei, precum şi concurenţa pentru resurse şi studenţi. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca are o contribuţie importantă la dezvoltarea elitei ştiinţifice şi inginereşti şi la dezvoltarea industrială şi economică. Componenta educaţională în strânsă legătură cu cercetarea ştiinţifică trebuie să asigure competenţele de care au nevoie viitorii specialişti într-o lume concurenţială pe o piaţă liberă.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca îşi exprimă vocaţia europeană printr-o evoluţie convergentă în contextul învăţământului superior european şi a cercetării ştiinţifice europene, într-un mediu competitiv interuninversitar şi pe o piaţă academică funcţională.

În acest context, formarea profesională a viitorilor specialişti asociată cu cercetarea ştiinţifică în universitatea noastră sunt factori strategici ai dezvoltării pe termen lung şi ţintesc spre o modelare multidimensională şi anticipativă a factorului uman. Aceasta duce direct spre „societatea cunoaşterii", implicând şi noi paşi în politica educaţiei. Vechile paradigme ale educaţiei pentru toţi şi selectarea prin excludere vor fi înlocuite prin îmbinarea celor două priorităţi, incompatibile la prima vedere: educaţia pentru toţi şi educaţia pentru fiecare.         

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca evoluează ca un procesor de cunoaştere axat pe ştiinţe inginereşti ce devine prin caracterul său de atractor al marilor investiţii, un motor al dezvoltării regionale.

Ce frumoasă meserie este ingineria! E fascinaţia de a vedea cum o plăsmuire a imaginaţiei se transformă cu ajutorul ştiinţei, într-un plan pe hârtie. Ca apoi să se materializeze în piatră, metal sau energie. Ca apoi să creeze locuri de muncă şi locuinţe pentru oameni. Ca apoi să ducă la creşterea standardului de viaţă şi la sporirea confortului. Acesta este înaltul privilegiu al inginerului. Marea responsabilitate a inginerului în comparaţie cu cei de altă profesie este că operele lui se află sub văzul tuturor. Acţiunile sale se concretizează pas cu pas în material palpabil, iar inginerului îi revine menirea să îmbrace scheletul ştiinţei cu viaţă, confort şi speranţă.

Privind cu stăruinţă spre Europa înţelegem mai bine ca oricând că trăim o lume în schimbare, în care independenţa spiritului şi depăşirea paradigmelor conduc la inovaţie, iar inovaţia este mai importantă ca valoarea tradiţiei.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, prin filosofia strategiei sale, vede învăţământul ca un proces transnaţional care contribuie la dimensiunea internaţională în cadrul contextului educaţional european şi reforma ca un mijloc de a face cariera universitară mai flexibilă, iar învăţământul o activitate extramurală.

Suntem deschişi spre lume şi avem vocaţia colaborării!
Vă aşteptăm!

 

Prof.dr.ing.Dr.H.C.mult. Radu MUNTEANU

 

 


Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Str. Memorandumului nr. 28, Cod postal 400114, Cluj-Napoca, Romania
tel. +4 0264 401 200, 401248, tel./fax +4 0264 592 055

Mesajul Rectorului | Istoric | Relatii Internationale | Organizare | Analize | Sindicatul | Documente | Telefoane | Harta | Contact